انتقادات و پیشنهادات

    . جهت پاسخگویی به انتقادات و پیشنهادات شما یکی از فیلدهای ایمیل یا شماره تلفن باید پر شود*
    (.پیشنهاد یا انتقاد شما کاملا محرمانه می‌باشد و فقط توسط مدیریت کلینیک پیگیری خواهد شد)